środa, 6 czerwca 2018

FUNDACJA OGRÓD KWIATÓW - Myślec.
Idąc za marzeniami, za pasją, za radością jaką daje pielęgnacja ogrodu i możliwość pokazania go zwiedzającym.
Postanowiliśmy założyć fundację - Fundacja Ogród Kwiatów.
Jesteśmy na początku nowej drogi, zupełnie innej niż te dotychczas przez nas obrane, ale wiem, że to droga właściwa. Żałowałabym, gdybyśmy nie spróbowali


FUNDACJA OGRÓD KWIATÓW - z działalnością gospodarczą.


KRS 0000732687

REGON 380287754

NIP 7343559041

numer konta bankowego 19 1240 4748 1111 0010 8288 7585


Fundacja prowadzi działalność "non profit".
Nie możemy przyjmować 1% dochodu od osób fizycznych.


Celami Fundacji są;

- promocja ogrodnictwa w kraju i za granicą,
- promocja hortiterapii- leczenia ogrodem,
- promocja zdrowego i ekologicznego trybu życia,
- promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zdrowych i naturalnych sposobów przetwarzania żywności oraz promocji regionalnych produktów,
- promocja turystyki ogrodniczej,
- działalność kulturalna i promocja twórczości intelektualnej, artystycznej i kulturalnej, służącej integracji człowieka z przyrodą, naturą, Ziemią,
- działalność naukowa, naukowo - ogrodnicza,
- działalność oświatowa, polegająca na kształceniu dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych w tematyce ekologicznej,
- ochrona środowiska, roślinności, zwierząt.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez;

- organizowanie i udział w imprezach promujących ogrodnictwo, ekologię, rolnictwo i zdrowie,
- organizowanie i prowadzenie hortiterapii,
- organizowanie wystaw, wernisaży w kraju i za granicą o tematyce ekologicznej,
- organizowanie turystyki ogrodniczej,
- organizowanie spotkań o tematyce ogrodniczej, ekologicznej, zdrowotnej z seniorami i osobami niepełnosprawnymi,
- propagowanie edukacji ogrodniczej, ekologicznej, rolniczej, zdrowotnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przedszkolach, świetlicach wiejskich i na terenie Fundacji,
- współpracę z innymi organizacjami w zakresie ekologii, ogrodnictwa, zdrowego trybu życia,
- działalność charytatywna na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność Gospodarcza Fundacji Ogród Kwiatów.

-
PKD 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
- PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- PKD 93.21. Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- PKD 88.99. Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 47.76 Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej  lub Internet,
- PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
- PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
- PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
- PKD 85.59.Z - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 86.90.Z - Działalność paramedyczna,
- PKD 86.90.Z - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- PKD 88.10.Z -Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza,
- PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
- PKD 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
- PKD 01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.


Bardzo dziękuję Pani Małgosi za pomysł.
Bardzo dziękują Panu Pawłowi za sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów i paragrafów.
Bardzo dziękuję KRS za tak szybki wpis.
Bardzo dziękuję mojemu przyjacielowi, mężczyźnie który potrafi i chce być moim motorem napędowym - mojemu mężowi.
Bardzo dziękuję mojemu synowi -  za - "rób mamo, a co ci szkodzi".
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wesprą nasze działania.

W świetle obowiązujących przepisów prawa istnieje możliwość odliczenia darowizny na rzecz organizacji pozarządowych.
Darowizny od osób prawnych
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.
Można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób fizycznych

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
– przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf)
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz